Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

AVISO LEGAL PARA O SITIO WEB

1. ASPECTOS XERAIS

Lea atentamente o seguinte aviso legal relativo ao sitio web https://carpeta.ourense.es

 1. Datos identificativos do ''Prestador de servizos da sociedade da información''
  De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, ponse no seu coñecemento que o Concello de Ourense, con CIF P3205500F, xestiona os contidos do sitio web https://carpeta.ourense.es con domicilio social para estes efectos na Praza Maior, 1. 32005 Ourense.

  No caso de querer poñerse en contacto con nós, pode dirixirse ao domicilio arriba indicado, así como ao teléfono: (+34) 988388100 e e-mail: atencioncidada@ourense.es

 2. Aceptación e vixencia das condicións xerais e particulares
  O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que a persoa usuaria acceda a este, sen prexuzzo das condicións particulares que se puidesen aplicar a algúns dos contidos ou servizos concretos do sitio web.

2. CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

2.1. Obrigacións de uso

Con carácter xeral, a persoa usuaria obrígase ao cumprimento destas condicións e termos de uso, e obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que desfruta, e absténdose de utilizar o presente sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o seu normal funcionamento, os bens ou dereitos do titular (Concello de Ourense), do resto de persoas usuarias ou, en xeral, de calquera terceira persoa.

En particular, e sen que isto implique restrición ningunha á obriga asumida pola persoa usuaria de acordo co apartado anterior, na utilización deste web, a persoa usuaria obrígase a:

 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a intimidade ou a imaxe de terceiras persoas e, en xeral, que vulnere a normativa vixente española e do seu país de residencia.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, ou calquera outro ficheiro que sexa susceptible de causar danos ou calquera tipo de alteración no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do Concello de Ourense, de calquera persoa usuaria, ou en xeral de calquera terceira persoa, que poida impedir o seu normal funcionamento.
 • Non destruí, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas, documentos electrónicos, ou en xeral, os ficheiros, do Concello de Ourense, das persoas usuarias ou de terceiras persoas.

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, o Concello de Ourense resérvase o dereito, en calquera momento e sen notificación previa ás persoas usuarias, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Do mesmo modo, resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como as condicións particulares que, no seu caso, se inclúan, mediante a publicaciónn das ditas modificacións no sitio web co fin de que poidan ser coñecidas polas persoas usuarias.

2.2. Exoneración de responsabilidade

O Concello de Ourense non será responsable:

 • Con carácter xeral, do uso inadecuado do seu sitio web. As persoas usuarias deberán realizar un uso adecuado deste, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que poida ter ningunha responsabilidade o titular pola utilización indebida.
 • En relación con posibles deficiencias ténicas. O Concello de Ourense non será responsable en ningún caso das alteracións no servizo que se produzan por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestación.
 • En relación co acceso por terceiras persoas ao seu sistema. O Concello de Ourense adoptará as cautelas ténicas necesarias a fin de protexer os datos e informaciós ás que se accede, pero sen que sexa responsable de actuacións de terceiras persoas que, vulnerando as medidas de seguridade establecidas, accedan aos citados datos.
 • O Concello de Ourense inviste constantemente en medios tecnolóxicos que intentan minimizar o risco de virus e software similar, e contidos non autorizados nos seus sistemas de información. A pesar de isto, a persoa usuaria é consciente de que debe adoptar as súas propias medidas orientadas a minimizar os danos ocasionados por software non autorizado, virus, troianos e calquera clase de software denominado malware (código malicioso), eximindo ao Concello de Ourense de toda responsabilidade que puidese derivarse da contención de código malicioso nos tratamentos habilitados neste web.
2.3. Utilización de hiperenlaces

A persoa usuaria de Internet que queira introducir enlaces desde as súas propias webs á páxina web do Concello de Ourense, deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento destas evite as responsabilidades derivadas da Lei.

O enlace unicamente vinculará coa páxina principal (home page) do sitio web pero non poderá reproducila de ningunha forma (inline links, copia dos textos, gráficos, etc.). Quedará en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan a páxina web ou permitan a visualización dos contidos a través de enderezos de Internet distintos aos da páxina web municipal e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos á páxina web municipal de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nas persoas usuarias sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio do Concello de Ourense; ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.
Non se realizarán desde a páxina que introduce o enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Concello de Ourense, a súa presidencia, o seu persoal a calidade dos servizos que presta ou a cidadanía á que da servizo.

Salvo en casos expresamente autorizados polo Concello de Ourense, non se expresará na páxina onde se sitúe o enlace, que o Concello de Ourense prestou o seu consentimento para a inserción do enlace ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo do Concello de Ourense dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados polo Concello de Ourense, e sempre que se permita, nestes casos, un enlace directo coa páxina web na forma establecida nesta cláusula.

A páxina que estableza o enlace deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiras persoas que: (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzan ou poidan inducir na persoa usuaria a falsa concepción de que o Concello de Ourense subscribe, apoia, se adhire ou de calquera maneira apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, da persoa remitente; (III) resulten non apropiados ou non pertinentes coa actividade en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente. Igualmente, a persoa usuaria absterase de incluír na páxina web calquera hiperenlace dirixido a unha páxina web que conteña información ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados, e á orde pública.

Os hiperenlaces contidos no sitio web do Concello de Ourense poden dirixir a páxinas web de terceiras persoas. O Concello de Ourense non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer no dito sitio, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación ningunha entre o Concello de Ourense e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

2.4. Propiedad intelectual e industrial

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo autorización expresa de los legítimos titulares.
Salvo autorización expresa del Concello de Ourense, no se permite el enlace a ''páginas finales'', o ''frame'' o cualquier otra manipulación similar. Los enlaces deben ser sempre a la página principal (homepage) del sitio web.

2.5. Jurisdición y legislación aplicable

Los terminos y condiciones que rigen este sitio web y todas las relaciones que pudiesen derivarse se encuentran salvagardadas por la legislación española.
Cualquier controversia que pudiese derivarse del acceso o la utilización de este sitio web será de competencia de los tribunales del Concello de Ourense.